مجموعه تاریخی آسیاب دوسنگی

از روستای زیبای حجت اباد و روستای تاریخی محمد اباد می گذریم و در دل کویر در جاده ای به نام جاده بی سیم شاهد یکی از شاهکار های معماری مقنی های یزدی باشیم به نام اسیاب دوسنگی.