نقاشی روی شیشه هنر شیرازی

ویترای یا هنر نقاشی بر روی شیشه تزئین ظروف شیشه ای با رنگ و نقاشی هنری است كه قرن ها در میان ملل مختلف محبوبیت داشته است و آثار متعدد و متنوعی از این هنر را می توان در موزه های نقاط مختلف جهان یافت.