روستای تاریخی میمند

روستای میمند دست آوردی بی نظیر از نبوغ هنری بشر در گذشته‏ های دور است به نحوی كه با استفاده از حداقل امكانات به بهترین شیوه از معماری در بستر طبیعی موجود دست یافته ‏اند. این روستا به دلیل آنكه در درون زمین كنده شده است و در مقابل گرما و سرما و عوامل جوی مختلف مقاومت زیادی داشته است، پس ازسالها به صورت نسبتا سالم باقی مانده است.