تشریفاتی ترین کاخ در ایران

آیا می دانید تشریفاتی ترین کاخ در ایران است ؟