سفید آب

منطقه سفیدآب که جزء یکی از 3 منطقه گردشگری رحیم آباد و 9 منطقه گردشگری شهرستان رودسر به تصویب هیات دولت نهم رسیده است .از نظر گردشگری بسیار حائز اهمیت است . این منطقه که به خاطر آب سرد وگوارا ی چشمه سفیدآب دارای شهرت فراوان شده است ویژگی هایی دارد که در نوع خود بی نظیر است . چشمه سفیداب در ارتفاع 1700 متری و در پای قله سماموس در منطقه لاشه(Lashe )بین جنگل ونـستان ( (Vanastanوتوساسان (Tousasan ) ازدل کوه می جوشدو ودرمسیرخود 18 چشمه کوچک دیگر را باخود همراه می کندودرمسیری جنگلی با شیب نسبتا تند در ارتفاع 400 متری به پلورود می ریزد . کوه پشتاب چال (Poushtabchal )در ضلع شرقی آن قراردارد و دو جاده مالرو داران گو(Darane go )و دولی سـی( (Douleseدردوطرف آن قراردارند و چشمه مسیری دره ای راکه خود ایجاد کرده طی می کند . در مسیر دره و در کنار رودخانه تمشک دیده می شود . درختان جنگلی مسیر رودخانه افرا و ممرز می باشند . آب رودخانه سرد و بسیار زلال است چون در مسیر خود رسوباتی ندارد و یا خیلی کم است و از طرفی مسیر جنگلی دست نخورده باقی مانده و دام نیز حرکت نمی کند آب زلال مانده و چون در مسیر شیب تند قرار دارد کفی که ایجاد می کند باعث سفیدی بیش از حد آب شده است . از نکات جالب توجه شکل های متفاوت درختان تنومند جنگلی کناره رود می باشد که به اشکال متفاوتی در آمده…