اماکن تاریخی ارگ فرود

یكی از غم انگیز ترین سرگذشتهای شاهنامه ی فردوسی سرگذشت فرود و مادر اش جریره است . برگ مشهود این داستان غم انگیز ر اینجا گناباد قرار دارد . در مسیر جاده ی گناباد – فردوس كلات هستیم . محل زندگی فرود شاه كه اكنون ارگ فرود نام دارد سكونت داشت او نوه ی دختریه پیران بود . شرایطی ایجاد شد كه به جنگ فرود و لشكریان انجامید و فرود كشته شد و مادر اش (جریره ) وقتی دید منطقه به دست بیگانه میافتد كنار جنازه ی فرزند پارسای اش قرار گرفت و با خنجری شكم خود اش را درید .آثاری كه امروزه در این منطقه دیده می شود ارگ فرود شاه است ارگ فرود در سمت شمال غربی شهر كلات و در حدود یك كیلومتری شمال روستای گرو بر فراز ارتفاعات مشرف به دشت تركمنستان قرار دارد. از این ارگ بقایای معماری درهم ریخته ای برجای مانده كه در میان آنها نشانه هایی از آب انبارهای اندود با ساروج و شالوده ی دیوارهای سنگی قابل تشخیص است. سفال های پراكنده بر سطح این تپه به پیش از اسلام باز می گردد و مشابه سفال های دوران ساسانی می باشد.