حمام علیقلی آقا

حمام های بزرگ و کوچک علی قلی آقا در محله بیدآباد اصفهان ( مسجد سیدکنونی( توسط شخص علی قلی آقا از درباریان دو پادشاه عصر صفوی شاه سلیمان وشاه سلطان حسین در مجموعه ای که خود بانی آن بوده است به سال ۱۱۲۵ ه . قبرپا شده و وقف مسجد و مدرسه گردیده است . این بنای زیبای عصر صفوی که به ثبت آثار ملی ایران رسیده است علاوه بر آنکه کلیه ویژگیهای حمام های ایرانی را داراست از ارزش های خاص تاریخی ، هنری برخوردار بوده شامل حمام بزرگ و کوچک و دارای تزئینات کاشی هفت رنگ و معرق و آهک بری زمان صفویه ونقاشی های دوران قاجار است که در دوره های بعدی هنگام تعمیرات افزوده شدهاست . حمام در سال ۱۳۷۲ تعطیل گردیده و در معرض تخریب قرار داشت تااینکه در سال ۱۳۷۹ سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان فعالیتهای مرمتی در این بنای تاریخی را آغاز نمود . حمام پس از تکمیل مرمت اساسی به موزه مردم شناسی اصفهان تبدیل گردیده است مشخصات حمام : ورودی حمام بزرگ یک فضای هشت ضلعی بوده که به هشتی مشهور است و پس از عبور از دو راهروی عمود بر هم به بینه (رخت کن )متصل می گردد بینه یک هشت ضلعی کامل بزرگ است . پوشش طاق و گنبد آن بر روی هشت ستون سنگی قرار گرفته است . برای تأمین روشنائی بینه نورگیرهای شیشه داری بنامجام گاه در سقف تعبیه گردیده است. ازاره های بینه به فاصله…