اماکن تاریخی باغ صفوی

شهرستان بهشهر از قدیمی ترین شهر های استان مازندران است که به دستور شاه عباس صفوی ساخته شد.در این شهر بنا های با ارزشی از معماری اسلامی دوره صفویه ایران باغی مانده است که یکی از مهم ترین این بناها باغ شاه میباشد. باغ چهلستون یا باغ شهرداری فعلی، باغی است پلکانی و یادگار دوران باغ سازی ایرانی و اسلامی شاهان صفوی در شهرستان بهشهر در استان مازندران است. مساحت این باغ 8 هکتار که در سال 1612 میلادی ساخته شده است و دارای طرح کلی و معمول باغهای ایرانی است با اب نما ها و حوضهایی چند که با اب راههایی با گذر های دو طرفه به هم وصل گشته است و در انتهای باغ ، نزدیک به دامنه کوه به کوشکی منتهی می شود که باغ چهلستون و باغ شاه می نامیدند که اکنون در اختیار شهرداری بهشهر است.