اماکن تاریخی قلعه کوهپایه

کوهپایه شهری است تاریخی که در ۷۰ کیلومتری شرق شهر اصفهان واقع شده‌است. قلعه ای در این شهر خودنمایی می کند که مربوط به دوره ساسانی است و این شهر را محافظت می کرده است. دیوار قلعه کنونی شکل قدیمی خود را ندارد و بعضی از قسمتهای دیوارهای آن خراب شده یا خراب کرده اند. خصوصیات قلعه دیواری که شهر قدیم کوهپایه را احاطه می کرده و آن را محافظت می کرده به شکل چند ضلعی نامنظمی آزاد دور می زده است علت ساختن این دیوار با این خصوصیات به شکل چند ضلعی نامنظم بواسطه آن بوده که هر گاه قافله ای از دزدان و راه زنان از کنار آن می گذرند به خیال آنکه این قلعه کوچک است به آن حمله نکنند، زیر ساختمان به شکل چند ضلعی نامنظم به طور بسیار محسوسی کوچک می نماید دیوارهای قلعه قطر چندانی ندارد بزحمت به یک متر می رسد و ارتفاع آن چندان زیاد نیست از حدود 6-7 متر تجاوز نمی کند در دیوارهای آن سوراخهای تیر اندازی تعبیه شده تا در صورت حمله به آن بتوانند از آن استفاده کنند و از خود دفاع نمایند. در چهار طرف این قلعه دروازه هایی وجود داشته (و امروزه آثاری از آنها هست) همراه با برج و بازهای متعدد دروازه شمالی آن بنام دروازه ملاجعفر خوانده می شده و این دروازه در شمال دیوار قلعه و دارای پنج برج بوده است و در این قسمت دیوار بکلی خراب شده و آثاری از آن وجود…