دژکوه دستجرد جرقویه

دستجرد یکی از روستاهای شهرستان اصفهان است. این روستا در بخش جرقویه علیا شهرستان اصفهان به مرکزیت حسن آباد قرار دارد.قدمت این روستا به قبل از اسلام می‌رسد.در پهندشت تفتیده غرب شهر حسن آباد کوهی آرمیده است که بواسطه ی برج و بارودی که بر فراز آن قرار دارد دژ کوه نام گرفته است . این کهنه دژ که با خود تاریخی را به توصیف و تفسیر و در گرداب زمان مورد بی مهری و بی رحمی آدمیان و قهر طبیعت قرار گرفته است و قامت بلند خود را در گرداب حوادث روزگار قربانی نموده است . جای جای ایران کهنسال مظهر پاکی و نجابت و صداقت مردمان این دیار بوده است در چند سند معتبر در مورد تاریخ لشکر گیری این دژ دسترس نیست و پرسه زدن در میان سیاست های مختلف تاریخی و زمین شناسی حقایق بسیار اندکی را از خود بروز دهند ولی بررسی مقایسه انسان به کار گرفته شده در مصالح و خشت های ارزشمند این اثر ماندگار تاریخ متمدن به شیفتگان فرهنگ و تمدن ایرانی ارزانی بخشند . این سور که بر گرفته از ارزیابی مقالات و پژوهشهای مختلف ایران شناسی است بر آن است تا با یک دیدگاه مقایسه ای حقایقی را روشن تر سازد . اندازه و کیفیت و ظاهر خشت های موجود در این بنای قدیمی و مقایسه ی تحلیلی آن با برج و باروهای نمونه، این حقیقت است که سنگ های بنای این دژ قدیمی ، قدمتی به درازای تاریخ دارد…