اماکن تاریخی رباط طرق

رباط طرق آخرین منزلگاه تا رسیدن به مشهد مقدس است شاید طرق جمع طریق بوده چرا كه كه این رباط در محل اتصال نوغان ،سنگ بست و نیشابور بوده است .در گذشته به دلیل قرار گرفتن رباط طرق در ابتدای مشهد الرضا این بنا دارای اهمیت فراوانی بوده است چرا كه بدرقه ها و استقبال ها در این منزل صورت میگرفته است رباط طرق از دو منزلگاه تابستان ی كه در كنار یكدیگر ساخته شده ست . اگر چه این كاروانسرا ی انتهایی در دوران صفویه و بنای كاروان سرای جلوی آن در حكومت قاجار ساخته شده است . اگر چه این كاروانسرا قدمت چند صد ساله دارد اما شواهد تاریخی نشان می دهد قبل از آن نیز در این محل كاروانسرا وجود داشته است كه تاریخ ‌ان احتمالا به زمان عبور حضرت رضا (ع) از این منطقه می رسد .