کاروانسرای ده رباط

از بناهای دوره صفوی با پلان متفرقه در حد فاصل شهر نطنز به روستای سه قرار دارد .چهار برج تو خالی در چهار گوشه این بنا قرار دارد که دو تای آن تخریب گشته .در دو سوی ضلع ورودی هر کدام 5 طاق نما شکل گرفته .سر در ورودی طاق پیش آمده ای را تشکیل می دهد که بر روی دو جرز بزرگ تکیه کرده که به صورت دو پخ با زاویه 45 درجه به دو سویاضلاع چپ و راست ورودی متصل گردیده .فضای مستطیل شکل کاروانسرا به حیاطی مربع شکل می رسد .