کلیپ آموزش پزشکی : درمان رعشه در طب سنتی

رعشه به لرزش غیر ارادی اندام گویند. برای درمان رعشه، چربی با ترانس بالا و اسانس های شیمیایی مصرف نکند. آلوبخارا و انار شیرین برای درمان این بیماری استفاده می شود. یک کاتالیزور مجاورتی مانند زرشک خام نیز در کنار آن باید استفاده شود.فاصله مصرف بین دو دارو 12 ساعت و زرشک خام نیز در بین روز است. یعنی در عصرانه ،مغرب تا خواب یک قاشق غذاخوری زرشک خام ،چندتا چندتا در دهان بگذارند تا آب شودو به درمان سرعت ببخشد. 7عدد الو بخارا را از صبح تا ظهر دانه دانه در دهان بگذارند تا آب شود ،نبایید جویده شود.انار شیرین نیز در بعد از ظهر یک استکان تا یک لیوان ازآب آن میل شود در فصلهایی که انار و جود نداردیک قاشق غذاخوری رب انار شیرین میل کند.