کلیپ آموزش پزشکی : کنترل بیماریهای عفونی

بیماریهای عفونی اگرچه در گذشته بسیار مخرب بودند اما با گسترش علم پزشکی می توان به راحتی آنها را کنترل کرد. واکسیناسیون نخستین قدم در مبارزه با بیماریهای عفونی از جمله سرخک، آبله مرغان، کزار، دیفتری و ... است که با برنامه مدون شبکه بهداشتی این عمل به خوبی صورت می گیرد. علاوه بر واکسن یکسری روشهای پیشگیری از گسترش بیماریهای عفونی نیز وجود دارد که مهمترین آنها استفاده آنتی بیوتیکها می باشد. در این راستا نیز باید توجه داشت تا با مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیکها باکتریها را مقاوم نکنیم.