کلیپ آموزش پزشکی : لك سالك

برای رفع لكه های سالك حتی بعضی كتاب ها دارد در بحث زالو درمانی یا بحث حجامت از چند جهت دور زخم سالك .اینها هم لك ِ زخم سالك روی پوست نمی ماند اما در پزشكی محلولی با استفاده از محلول های طبیعی روزی چند بار روی كك و مك ها و یا لكهای قهوه ای و سیاه یا خود زخم سالك را با سركه ی طبیعی ماساژ می دهیم .لك ها از بین میروداین بزرگوارها زرنگی كنند.پشه ی خاكی كه عامل انتقال سالك است همان اول جایی كه پشه نیش زده یا مگس با تلاقی نیش زده بلافاصله با صابون یا شامپو محل را بشویند یا اینكه با همین سركه ی طبیعی محل را ضد عفونی كنند .اثر گذاری مثبتش از اتانول بیشتر است . اینها یادشان می رود و میخارانند و چند روز میگذرد میبینند رنگش بر می گردداز بیماری های واگیردار هم هست .