کلیپ آموزش پزشکی : سرفه در طب سنتی

درمان سرفه های خشك : برای رفع سرفه های خشك میوه ی خرمالو را می توانند بخورند .كاس برگ های و دم برگ هایش را نگه دارند برای ماه های دیگر .جوشانده های كاس برگ و دم برگ ها را روزی یكی دو تا استكان بخورند ، قرقره دهند یا خود میوه ی خرمالو یك یا دو تا بخورند . یك قاشق چایخوری .اگر نه سرفه ی خشكش بیشتر شده این جا می تواند جوشانده از گل زوفا .اگر سرفه های خشك مزمن چندین ماه یا چندین ساله است .این جا از یك داروی مركب یعنی شكر تیغال به اضافه گل زوفا به اضافه عناب سه مثقال ،4 مثقال ،5 مثقال پودر میكند قاطی هم میكند .یك قاشق چایخوری از این مخلوط در استكان میریزد رویش آب جوش میریزد،5 تا 10 دقیقه صبر میكند ولرم كه شد قرقره میكند و قورت می دهد .روزی یكی دو بار این كار را انجام می دهد بعد از یكی دو روز سرفه های خشك مزمنش قطع می شود .خیلی قوی است این شربت های اكسپكتورانت ضد احتقان صد در صد از این ها قوی تر است .