کلیپ آموزش پزشکی : یماری تب برفکی

بیماری تب برفکی یا بیماری طبقه یا آفت (برفک) دارای عاملی ویروس از خانواده آفتوویروسها می باشد.تقریباً تمامی دام های زوج سم از جمله گونه های نشخواركنندگان اهلی نظیر گاو - گاومیش - گوسفند و بز مورد هدف ویروس عامل بیماری قرار می گیرند . و در گاوهای شیری باعث کاهش شدید یا قطع شدن تولید شیرمی گردد و این بیماری سبب کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسی در تجارت دام و فراورده های خام دارد .و اغلب ایجاد ورم پستان در طول عمر اقتصادی دام می کند.تولید شیر را 25 در صد کاهش می دهد و رشد گاوهای گوشتی را هم به تاخیر می اندازد . ویروس تب برفکی به تغییرات ph خارج از محدوده 8-6 بسیار حساس است . ویروس تب برفکی به راحتی و از طریق هوا منتقل می شود . لذا تنفس ذرات آلوده راه اصلی انتقال می باشد . حداکثر سرعت انتقال بیماری هنگام صبح و غروب آفتاب صورت می گیرد. اتیولوژی و پاتوژنره ویروسهای بیماری تب برفكی : ویروس های خانواده پیکورناویریده از جمله ویروس های R.N.A دار می باشند پیکورناویریده ویروس های کوچک با اندازه 30 تا 60 میکرون هستند غشاء ندارند و تقارن بیست وجهی دارند در ساختمان آنها 4 پروتئین اصلیVP1, VP2,VP3 و VP4 قرار دارد که سه تا اولی در سطح و چهارمی در عمق قراردارد . لازم به توضیح است ویروس عامل بیماری کوچکترین ویروس شناخته شده تا کنون می باشد…