کلیپ آموزش آشپزی : صبحانه سیندهی

موادلازم برای صبحانه سیندهی :موادلازم برای پختن لپه:یک پیمانه لپه شسته وسه سه ساعت خیسانده حجمش دوبرابرشده است/یک قاشق غذاخوری چیلی /یک قاشق غذاخوری زنجبیل/یک قاشق غذاخوری نمک/نصف قاشق غذاخوری پودرانبه/یک چهارم قاشق غذاخوری فلفل /یک چهارم قاشق غذاخوری ادویه ماسالا/نصف قاشق غذاخوری زردچوبه/هشت عددبرگ کاری /موادلازم برای پختن نانها:یک پیمانه آردهمه کاره/یک چهارم پیمانه سمولینا/دوقاشق غذاخوری روغن برای سرخ کردن/نصف قاشق غذاخوری زیره/یک ونیم قاشق روغن/نصف قاشق غذاخوری نمک/چهارقاشق غذاخوری چاشنی تمبرهندی/

برای خمیرآردهمه کاره سمولینا نمک زیره روغنویک چهارم پیمانه آب رادرظرفی میریزدوورزمیدهد.رویش راباپارچه مرطوب ربع ساعت میپوشاند.خمیررابه چندقسمت قسیم میکندآنهارابه شکل دایره هایی به قطرپنج اینچ پهن میکند باچنگال به دوطرف دایره ها ضربه میزند.سپس نانها رادرروغن سرخ میکند سه دقیقه ونیم برای سرخ کردن نانها درروغن لازم است.سپس لپه هارادرزودپزمیریزدبا دو ونیم آب زیره چیلی زنجبیل فلفل نمک میپزدسپس پودرانبه وماسالا رارویش میریزدوبهم میزندزیره وبرگهای کاری راهم سرخ میکند ورویش میریزد سپس بانان وچاشنی تمبرهندی میخورد.