وقتی سارق می خواهد دستگاه خودپرداز را منفجر کند

سارقی در یکی از شهرهای آمریکا سعی داشت با استفاده از مواد منفجره دست ساز دستگاه خودپرداز را منفجر کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، او نه تنها در این کار موفق نبود بلکه نزدیک بود جانش را بابت این کار از دست بدهد!