طبیعت شهر دشتک

طبیعت بهاری شهر دشتک در استان چهار محال و بختیاری - فرستنده : رسول خلیلی دشتکی