پل تنگ

بنا بر اظهار نظر زمین شناسان بزرگترین زمین لغزه جهان حدود 11 سال پیش در منطقه سیمره در جنوب پل دختر اتفاق افتاده است این زمین لغزه تا مدتها سدی بزرگ در برابر رود سیمره ایجاد کرده و مانع پیوستن این رود خانه به رودخانه کرخه شده است . از منطقه دم رود آب به مرور با شستن صخره ها راه خود را به سمت جنوب باز کرده است از دواب آوج تا سیرز از تنگ گرمه تا سیپله و از ساز بن تا گاومیشان سیمره در جدال با صخره ها همواره پیروز میدان بوده است اما در پا علم کویر کوه سدی به قطر 1000 متر فقط از جنس سنگ رود سرکش اسب را مهار نموده تا سیمره به سرزمین خوزی ها نرسد و رود سرکش اسب را مهار نموده تا پل تنگ حاصل نبردی هزار ساله بین نرمی آب و سختی سنگ باشد عرض پل تنگ در بعضی نقاطکمتر از 5 متر است و عرض دیواره های آن نزدیک به 50 متر است و عمق آب در پل تنگ بین 4 تا 10 متر متغیر است به همین علت حرکت آن کند است و مکان مناسبی برای زیست انواع ماهی می باشد . سیمره با عبور از پل تنگ نفس راحتی کشیده و تا رسیدن به خوزستان راه چندانی در پیش ندارد .