دره شاهرود خلخال

دره شاهرود در جنوبی ترین نقطه استان اردبیل و در شهرستان خلخال قرار دارد.دره شاهرود در بین چندین کوه بلند و کوتاه محصور است . دره شاهرود دارای تاریخی کهن می باشد که بناهای باستانی ، اسکلت ها، وجود چندین محوطه تاریخی و زبان مردم منطقه گواه این موضوع است .35 روستا در اطراف دره شاهرود واقع شده است از جمله روستاهای اسکستان ، اسبو ، درو و لرد. زبان و گویش اهالی 18 روستا ، تاتی است . دره شاهرود به دلیل محصور بودن در بین کوهها تعامل و تبادل اهالی منحصر به روستاهای اطراف می باشد و کمتر با مناطق دور و نزدیک ارتباط دارد که این موضوع باعث استقلال فرهنگی و شغلی در این منطقه شده است .شغل اکثر اهالی دره شاهرود کشاورزی و دامداری است .