سازند كنگلومرای بختیاری

سازند بختیاری یکی از سازندهای زمین شناسی زاگرس است که ویژگی رسوبات آبرفتی و کوهپایه‌ای حاصل از فرسایش ارتفاعات را دارد که بیش‌تر شامل کنگلومرا و ماسه سنگ آهکی است که گاهی به صورت هم شیب و گاهی دگر شیب بر روی سازندهای کهن تر نهشته شده است. برش الگوی این سازند در شمال مسجد سلیمان (گدار لندر) شامل ۵۵۰ متر کنگلومرا با قطعاتی به ابعاد خرسنگ، قلوه سنگ و ریگ به سن‌های گوناگون است که با کلسیت درشت دانه و رس سیمانی شده‌اند. سازند بختیاری جوان ترین سازند نهشته شده در زاگرس محسوب می‌شود. این سازند حاصل آخرین مرحله پسروی دریا و خشکی زایی وسیع در زاگرس است و از فرسایش سازندهای قدیمی تر موجود و نهشته شدن قطعات واریزه‌ای و آبرفتی ریز و درشت در حاشیه دریاچه‌های در حال پس‌رفت حاصل از دریای قدیمی تشکیل شده است. به همین دلیل در بیش‌تر مواقع، رخنمون این سازند را به صورت ناودیس می‌توان دید. برش نمونه این سازند در شمال مسجد سلیمان در دره عمیق گدارلندر ، محلی كه رودخانه كارون از میان سازند بختیاری عبور می‌نمایند.با ضخامنی برابر 550 متر برداشت شده است . از نظر سنگ شناسی این كنگلومرایی شامل قطعات خوب گرد شده در ابعاد قطعه سنگ ، قلوه سنگ و ریگ می‌باشد كه از مجموعه رخنمونهای زاگرس با سنین مختلف فرسایش یافته‌اند و می‌توان…