سگ هم طناب بازی بلد است

اگر هنگام طناب بازی یار کم داشتید می توانید از روش این بچه ها استفاده کنید.