کلیپ آشنایی با کارافرینان : خانم بابایی - صادرکننده نمونه

خانم بابایی بانوی تلاشگر که شغل او صادرات است و عامل موفقیت خودش را نشاط و مدیریت زمان می دانند روحیه شاد او نشان از صبوری دارد و خود نیز براین باور است که با وجود آرامش و انبساط خاطر هم در محیط خانه و خانواده و هم در محیط کار موفق تر است زیرا معتقد است که تشویش و نگرانی در بیشتر موارد تمرکز فکری را راحتتر می سازد .