کلیپ آشنایی با کارافرینان : عزت عصمت پناه

خانم عزت عصمت پناه یکی از زنان توانمندی است که با توکل بر خدا ، با نداری ها وفقر جنگید وامروز زمینه اشتغال 6نفر را فراهم کرده است . عصمت عزت پناه بانوی کارآفرین 55ساله شهر تیتکانلو در 16سالگی ازدواج کردم ودر همان سال های ابتدایی زندگی براثر ی اتفاق همسرم به زندان افتاد ومشکلاتمان از همان زمان که باید جریمه 10میلیون یالی همسر م را می پرداختم شروع شد . وی می افزاید : 5سال دوره حبس همسرم بود ، به تنها نقطه امیدم ، امام رضا علیه السلام متوسل شدم واز حضرت خواستم اگر همسرم بی گناه است راه نجاتی ایجاد کند واگر مقصر ، تاوانش را پس دهد . وی پیاده رفتن به سمت حرم امام رضا را نذر آزادی همسرش کرده می افزاید : بعد از آزادی فقط با یک کوله پشتی ویک فانوس پا در راه راه گذاشتیم . وی به مشکوک شدن نیروی انتظامی به این کاروان کوچک اشاره کرد وگفت: بعد از بازرسی کوله پشتی ومطمئن شدن از قصد سفرمان تا رسیدن به مقصد یک خودروی نیروی انتظامی همراه ما بود . این بانوی کارآفرین با اشاره به اینکه برای پایان دادن به فقر ونداری بعد از ادای نذر به کمیته امداد امام خمینی برای دریافت وام مراجعه کردم می افزاید : با وامم موافقت نشد واینبار همسرم مراجعه ووام به ایشان تعلق گرفت اولین سرمایه ام یک راس گاو شد عصمت پناه می افزاید : آستین ها را بالا زدم…