لباس چوپان

بالاپوش نمدین و گرم مردان روستایی و عشایر منطقه است که بعنوان پوششی گرم در فصول سرد سال به تن می‌پوشند. جنس اصلی این لباس از پشم گوسفند است و مردان روستایی و عشایر منطقه مکریان که ناگزیرند روزهای سردسال در کوهستانهای منطقه به دامپروری مشقغول شوند از این بالپوش گرم استفاده کنند.