پوشش زنان عشایر

فرهنگ حجاب و پوشاندن بدن برهنه فرهنگی است که از زمانهای باستان در میان بعضی ملل وجود داشته است و در دامن سبز عشایر به بار نشسته است محسوب می شود زنان و دختران با بستن یایلیق و چارقد در طرح ها و نقوش زیبا آهنگ دوباره آغاز می کنند و با دستان زمخت کار و تلاش در انتظار بازگشت رمه می مانند