روسری در فرهنگ مردم زنجان

روسری پارچه ی است چهار گوش كه از وسط تا كرده تا به شكل سه گوش در آید . معمولا از روی كلاه و عرقچین بسته می شود . رنگهای بكار رفته در روسری ، سفید ، صورتی ، آبی است كه در قدیم بیشتر رنگ سفید اهمیت بیشتری داشته است . جنس روسری با توجه به فصول سال تغییر می نماید . بطور یكه در تابستان از پارچه های ظریف و نازك مانند قمیص ، چلوار ، كودری ، قنه اوز و در زمستان پارچه های پشمی ، شالموز و در زمان حاضر استفاده از انواع پارچه های پیچ اسكن و ابریشمی نیز رایج است . طریقه بستن روسری :الف – بصورت ساده كه دو سر روسری بر روی سینه افتاده و با استفاده از یك سنجاق در زیر گردن محكم می شود . ب- دو سر گوشه های جلوی روسری را به دو ر گردن پیچیده در پشت گردن گره می زنند . ج – هنگام كار گوشه یك طرف روسری را به پشت گردن انداخته و در قسمت بنا گوش زیر بند كلاه محكم می نمایند . د- همین طور قسمتی از گوشه های روسری را مخصوصا در هنگام كار بر روی چانه بالا كشیده كه یا شماق نهادن می گویند ( yasmag ) همین طور یاشماق را وقتی با مرد غریبه ای صحبت می نمایند بر روی چانه می كشند چون معتقدند نباید دهان زن را، نامحرم ببیند . تزئینات روسری الف – ریشه كردن پائین روسری . كه ریشمه rasma – گیجه لی gijaly ، ساچاق sacaa ، سر پك sarpak ، قرچه grace نامیده می شود . ب – دوختن مفتولهای نقره ای…