مقنعه روسری محلی

از پارچه محلی 1*1 متر به صورت چهار گوش استفاده می کنیم. ابتدا پارچه را به صورت سه گوش تا می زنیم. یک گوشه آن را کمتر نسبت به روی آن تا زده تا حدی که روی پیشانی است قیچی می کنیم. از طرف دیگر پارچه هم به همان اندازه برش می زنیم. برای اینکه به صورت مقنعه در بیاید قسمتی که کوچیکتر است را به هم وصل کرده و آن را می دوزیم. قسمتی که نامرتب است را برای تمیز بودن کار کاملا سر دوز می کنیم. اگر بخواهیم پایین مقنعه به صورت گرد باشد آن را به صورت گرد در می آوریم و قیچی می کنیم.