شيعيان خمینی را بکشيد به بهشت برويد

وهابی گری و نگاه تکفيری اين روزها بلای جان مسلمانان جهان شده است. صداهای ضد انسانی مفتيان و به اصطلاح علمای اين تيره‌های خطرناک خونريز ازهر تريبونی بيرون می‌آيد، نفرت جنگ و خشونت می‌پراکند. در جديدترين فتوای يک مفتی تکفيری اين بار در مصر بر واجب القتل بودن شيعيان تاکيد شده است.