ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) بر مردم بعد از پیامبر (ص)

هشدار پیامبر (ص) در روز غدیر خم: بدانید که این (فرمان به ولایت علی (ع) ) سخن خدا بود و من از سوی او سخن گفتم. هشدار که هرگز به جز این برادرم کسی نباید امیرالمؤمنین خوانده شود. هشدار که پس از من امارت مؤمنان برای کسی جز او روا نباشد.