کاروانسرای بیستون (انگلیسی)

کاروان سرای بیستون که معروف به کارونسرای شاه عباسی بزرگ است در 30کیلومتری شمال خاوری کرمانشاه قرار دارد. این بنا در روستای «بیستون کهنه»، تقریباً رو به روی صفحه «فرهاد تراش» قرار دارد. این کارونسرا به سبک چهار ایوانی ساخته شده و دارای 60/83 متر طول و 50/74 متر عرض است. در دورتا دور آن 47 اتاق و در پشت اتاق ها، چهار اصطبل بزرگ دیده می شود. در چهار گوشه این بنا، برج هایی قرار دارد؛ برج های گوشه باختری گرد و برج های ضلع شرقی هشت گوشه هستند. پس از دروازه، فضایی سرپوشید با طاق جناغی دیده می شود که در طرفین آن، دو ایوان با طاق هلالی قرار دارد. در ابتدای این ایوان ها راه پله ای برای ورود به پشت بام ساخته شده است. این فضای سرپوشیده به یک فضای هشت ضلعی با طاق گنبدی منتهی می شود. در طرفین این فضای هشت گوشه، دو ایوان وجود دارد و هر یک از این ایوان ها دارای سه درگاه است. این فضای گنبد دار به حیاط کارونسرا راه دارد. در هر یک از گوشه های کاروانسرا، شش اتاق چهار گوشه قرار دارد که در جلوی هر یک از آنها ایوان سنگ فرشی ساخته شده است. در چهار کنج حیاط نیز چهار ایوان شش گوشه وجود دارد. در ضلع مقابل درگاه ورودی کاروانسرا شاه نشین ساخته شده است. این کاروانسرا به دستور شاه عباس صفوی ساخته شد. با توجه به سنگ نبشته ای که از شاه سلیمان صفوی (1105.1077…