ماجرای عفو قاتل شهید امر به معروف علی خلیلی

پدر و مادر شهید علی خلیلی به عنوان اولیای دم فرزندشان از اجرای حکم قاتل شهید خلیلی که با حکم شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان و تأیید دیوانعالی کشور به قصاص محکوم شده است، گذشت کردند.

فیلمشهید امر به معروفشهید علی خلیلیعفو قاتل شهید امر به معروفعفو قاتل شهید علی خلیلی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x