حجکم مقبول؛ سعیکم مشکور

تسلیت به تمام خانواده هایی که پارچه نوشته های خیرمقدمشان سیاه پوش شد.