بازار تویسرکان

مجموعه بازار قدیمی تویسرکان در کنار میدان اصلی حد فاصل خیابان شهدا و شهید باهنر ، در بافت قدیمی شهر واقع گردیده و بنای اصلی آن از دوره صفویه است که در دوره قاجاریه ، توسط میرزا ابدال خان و حاجی میرزا رضاقلی خان کلانتر بازسازی شده و سرا و تیمچه ای نیز بدان اضافه شده است. قسمت اصلی این بازار هنوز به همان شکل قدیمی خود باقی است. مجموعه بازار مشتمل بر یک راسته اصلی و چهار راسته فرعی متصل به آن ، با سرا و تیمچه ها است راسته اصلی از نقطه شمال غربی میدان امام خمینی شروع شده و پس از گذشتن از چهارسوق به کوچه مهدیه منتهی می شود. چهارسوق بازار محوطه ای است با پوشش گنبدی بزرگ که در چهار جانب آن دکان هایی ساخته شده و در چهار سمت طاق گنبدی ، روزنه های بزرگی برای نورگیری تعبیه شده است. از این چهارسوق دو راسته فرعی بازار منشعب می شود. اساس ساختمانی راسته بازار تقریباً یکسان است و تمام آن یک طبقه و با مصالح آجر و پوشش طاق و گنبد است. در میانه هر گنبد ، روزنه ای برای تامین روشنایی و تهویه بازار تعبیه شده است. دکان ها در طرفین بازار و با دهنه های مساوی و به قرینه یکدیگر قرار گرفته اند. در اواسط بازار اصلی ، از سمت غرب راهی به محوطه مسجد جامعه وجود دارد. از بناهای جالب توجه بازار تویسرکان ، قیصریه است که جانب شمال شرقی چهارسوق…