آخرین لبیک محسن حاجی حسنی، قاری بین المللی ایران

کمی قبل از اذان صبح؛
روز عید؛
برخی از حجاج در مسیر خوابیده اند تا هنگام آغاز مراسم، در صف های ابتدایی باشند.
قاری بین المللی ایران، محسن حاجی حسنی کارگر، در حال لبیک گفتن است و به سوی جایگاه پیش می رود، آن قدر زیبا می خواند که یک حاجی مصری در کنارش، مبهوت صدا و لحن او، گوشی را روشن می کند و اجازه می خواهد که فیلم بگیرد. تنها چند ساعت بعد، ورق به گونه ای دیگر رقم می خورد، /// ادامه در قسمت نظرات