داخل تکیه پهنه کلای ساری (جمکران دوم ایران)

امام جماعت ومسئول فرهنگی آستانه تکیه پهنه کلای ساری: در گذشته نام این روستا آستانه مبارکه تکیه پناه کلا بوده است و مردم به این تکیه اعتقاد فراوان دارند و به این مکان مقدس پناه می آورند که امام حسین (ع) به این مکان مقدس توجه خاصی دارند مانند جمکران که امام زمان (ع) به مکان مقدس جمکران توجه خاص دارند.