شلیک پلیس آمریکا اینبار بر روی جوان سیاه پوست ویلچری

از دیگر جنایت های پلیس وحشی آمریکا

سیاسیجنایت پلیس آمریکاپلیس آمریکاپلیس فدرال آمریکاجنایت آمریکاآمریکای فاسد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x