آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد!

اشتباه، یکبار است، دوبار است، سه بار است، آنچه هرسال اتفاق بیفتد، دیگر اشتباه نیست، نام دیگری دارد...

سیاسیآل سعودحادثه منافاجعه در حج و مناحرمین شریفینجنایت آل سعود

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x