آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد!

اشتباه، یکبار است، دوبار است، سه بار است، آنچه هرسال اتفاق بیفتد، دیگر اشتباه نیست، نام دیگری دارد...