اینم سوار شدن مردم چین در مترو !!!!!!!!!!!!

یعنی اینا چجورین آخه ......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟