روایتی از شاهد عینی فاجعه منا

در این فیلم روایتی از شاهد عینی فاجعه منا را با تصاویر جدید از لحظات حادثه را خواهید دید و شنید.