این تجربه ماست ... (مرگ بر آمریکا)

تاکید بر وحدت و دشمن شناسی در کلام امام خامنه ای (روحی فداه)