لحظه ورود به صحن و سرای مرقد امام خمینی (ره)

قربون صحن و سرات یا روح الله، اون دنیا شفاعتمون کن و تو قبرم بیا ...