کوه خضر نبی (ع) از بالا

به کسانی که مریضی قلب دارن و مسن هستند توصیه میشه به بالای این کوه نرن، ارتفاع این کوه زیاده، مسیرش هم طولانیه، یک خانم جوان داشت میرفت بالا یا میومد پایین، دقیق نمیدونم، یه دفعه صدای جیغشو شنیدم، که دیدم زمین خورد بیچاره، فوراً برگشت به طرف پایین، ترسیده بود، واقعاً خطرناکه اگه مراقبت نشه