دوره اینترنت اشیا/ آیا لازم است وسایل زندگی‌مان را به اینترنت وصل کنیم؟

دوره اینترنت اشیا یعنی همه چیز به اینترنت وصل شده است.