ورود حجاج و روایت فاجعه منا

انتقال حجاج مدینه قبل از عربستان به کشور همچنان ادامه دارد.زائران خانه خدا که اندوه از دست دادن عزیزان و یا هم کاروانی های خود را بر دل دارند از ابعاد فاجعه منا ،روایت های تکان دهنده و غم باری دارند.