کلاغ غراب

عضو شكاری خانواده كلاغ ها،کلاغ غراب است از پرندگان بومی استان مرکزی است. 64سانتی متر طول دارد و كلاغی قدرتمند و بزرگ است بالهای پهنی دارد. سری درشت منقاری ضخیم و پر وبال خشنی در گردن و گلو دارد همه چیزخوار است و از طعمه های گوشتی نظیر جوندگان و خزندگان كوچك تغذیه می كند.