جغد کوچک

جغد پرنده ای دارای سری بزرگ است ، صورت پهن چشمهای درشت و منقار قلاب مانند هستند. جغد كوچك كوچكترین گونه از جغد های ایران است. جغد كوچك 22 سانتی متر است تاركش صاف و پاهایش بلند است تارك و پس سرش به صورت مشخصی با خالهای سفید پوشیده شده است روی تنه و بالهایش نیز خالهای سفید و چركی دارد وجه تشخیص آن از جغد بالدار كوچك خالهای قهوه ای شكم و زیر تنه است كه بصورت طولی دیده می شود 3 تا 5 تخم می گذارد تنها ماده ی آن و به مدت 28 تا 29 روز روی تخم ها می خوابد. جو جه هایش پس از تولد در آشیانه می مانند و پس از 4 هفته قدرت پرواز پیدا می كنند در این مدت توسط والدین با مواد گوشتی تغذیه می شوند.