نوش آباد (انگلیسی)

شهر نوش آباد از جمله مناطق باستانی و تاریخی استان اصفهان است . وجود ده ها اثر تاریخی به جای مانده از دوره های سلجوقی ، مغول ، صفوی ، قاجار در این شهر و همچنین اشارات متون كهن تاریخی به آبادانی و رونق نوش آباد در دوران پیش از اسلام و اوایل دوره ی اسلامی گویای این سابقه بلند تاریخی است . دركتاب با ارزش تاریخ قم كه به سال 378 هجری تألیف شده است درباره وجه تسمیه این شهر آمده است : انوش آباد این دیه را از بهر آن بدین نام كردند كه یكی از اكسره ( ساسانیان ) بدان ناحیت بگذشت به چشمه ای كه آنجاست فرود آمد و آن چشمه و موضع را خوش یافت . بفرمود تا به آنجا دیهی بنا نهادند و انوش آباد نام كردند نوش آباد در اوایل دوران اسلامی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است . چنان كه این رسته در كتاب الاخلاق النفیسه كه به سال 290 هجری آن را تألیف نموده است . از انوش آباد به عنوان یكی از منزلگاه های راه باستانی ری و اصفهان یاد می كند به نظر می رسد پل مستحكم و باستانی اسحاق آباد كه در شمال شرقی نوش آباد قرار دارد از یادگارهای این سیر مهم تاریخی است . همچنین در دیوان ابوالرضا راوندی شاعر و فقیه شیعه دوران سلجوقی از آبادانی این شهر یاد شده است یادی هم كه باباافضل كاشانی از حكما و عرفای بزرگ دوره مغول در مكتوبات خود از نوش آباد می كند نشان از اهمیت…